hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Stadgar Styrelse Granskningsgrupp Medlemskap Draglagsprov Blanketter Beredskapsplan GDPR
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Stadgar

Här finns för nedladdning och utskrift: FNHs stadgar i PDF-format

STADGAR FÖR FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN
antagna vid fullmäktigemötet i Höör 2016-08-06

 

 

 

Innehåll                                                                                               
Föreningens mål och uppgifter (§§ 1-3)                                                                
Organisation (§ 4)                                                                                  
Medlemmar (§§ 5-6)                                                                               
Distrikt (§§ 7-15)                                                                                   
Fullmäktige (§§ 16-19)                                                                            
Föreningsstyrelsen (§§ 20-22)                                                                  
Föreningens ekonomi (§§ 23-25)                                                               
Ändring av stadgar och föreningens upplösning (§§ 26-27)                             

 

 

 

FÖRENINGENS MÅL OCH UPPGIFTER

§ 1

Föreningen Nordsvenska hästen utgör en ideell sammanslutning, som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för bevarande och vidareutveckling av den inhemska kulturhistoriskt värdefulla nordsvenska brukshästen med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna vad gäller exteriör, energi, rörlighet, hållbarhet och lynne.

§ 2

Nämnda ändamål vill föreningen främja bland annat genom:

a) att föranstalta om stamboksföring av därför kvalificerade hingstar och ston, tillhörande den nordsvenska brukshästrasen,

b) att medverka till att utställningar, avelsvärderingar, körprov etc. anordnas,

c) att lämna råd och upplysningar vid anskaffande och försäljning av avelsdjur samt verka för lämplig placering av hingstmaterialet,

d) att verka för rasens utbredning och för avsättning genom export av nordsvenska brukshästar,

e) att med upplysningsverksamhet och utbildning främja aveln och den mångsidiga användningen av nordsvenska brukshästar,

f) att främja vetenskaplig forskning med anknytning till den nordsvenska brukshästen,

g) att den genetiska bredden ska tas i beaktande i samtliga ovanstående punkter.

§ 3

Efter samråd med aktuella myndigheter, berörda organisationer samt aktuell avelsvärderingsnämnd bör på lämplig tid och plats hållas gemensamma uppvisningar och bedömning av hingstar och ston av nordsvensk brukshästras. Utställningar kan även anordnas när så anses lämpligt.

Stamboksföring och avelsvärdering sker enligt Föreningen Nordsvenska Hästens av Statens Jordbruksverket godkända Plan- och riktlinjer samt Sto- och Hingstreglementen.


ORGANISATION

§ 4

Föreningen Nordsvenska Hästen är en ideell, demokratiskt uppbyggd, organisation. Medlem utövar sitt demokratiska inflytande i organisationen i sitt distrikt. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Distriktens löpande verksamhet handhas av en distriktsstyrelse utsedd av distriktsårsmötet. Föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige som utgörs av representanter för föreningens distrikt. Föreningens löpande verksamhet leds av föreningsstyrelsen utsedd av fullmäktige.


MEDLEMMAR

§ 5

Som medlem kan inträda enskilda personer, som är intresserade av föreningens ändamål och verksamhet samt sammanslutningar såsom föreningar, sällskap och bolag. Inträde sker efter anmälan till eller kallelse av föreningens styrelse. Till hedersledamöter kan av fullmäktige efter förslag av styrelsen kallas personer vilka i synnerlig grad verkat för föreningens syften.

§ 6

Medlem erlägger årlig avgift enligt fullmäktigemötets beslut. Den som erlagt medlemsavgift till Föreningen Nordsvenska Hästen är också medlem i det distrikt där medlemmen är folkbokförd.

Medlem, som ej under kalenderårets lopp erlagt förfallen årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen, varvid förut erlagda avgifter är förverkade. För att medlem ska få utöva sin rösträtt vid föreningsmöten och vara valbar till funktioner inom föreningen ska medlemsavgiften vara erlagd aktuellt år. Fullmäktige får utesluta medlem, som verkat i strid med föreningens policy och syfte.

Medlemmar som inte är bosatta i Sverige, och därmed inte anslutna till något svenskt distrikt, kan efter samråd med FNH:s föreningsstyrelse, bilda associerade utlandsdistrikt med begränsat inflytande i FNH:s verksamhet. Medlemmarna i sådana distrikt äger rätt att vara representerade vid FNH:s fullmäktigemöten och har där yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.


DISTRIKT

Denna del utgör stadgar för distrikt inom FNH.

Uppgift och indelning
§ 7

FNH-distriktens uppgift är att samla nordsvenska brukshästuppfödare och övriga intresserade för den nordsvenska brukshästen till gemensamt arbete för den nordsvenska brukshästrasens främjande.

Distrikt bedriver, i demokratisk anda, självständigt verksamhet i överensstämmelse med FNH:s stadgar. Distrikt kan vara självständig juridisk person.

§ 8

Landet indelas i distrikt som i princip, med undantag från Skåne län, följer de länsgränser som gällde före länssammanslagningen 1997. Eventuellt framtida förändringar av distriktsgränser beslutas av föreningsstyrelsen. Distrikt kan vara aktivt inom FNH och ha representation i FNH:s fullmäktige om det har fler än 14 medlemmar.

Distriktets medlemmar
§ 9

Som medlem i distriktet räknas den som är folkbokförd i distriktet och som har erlagt fastställd medlemsavgift till FNH under aktuellt år.

Distriktets beslutande församling
§ 10

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Alla medlemmar i distriktet har närvaro-, yttrande- och beslutanderätt vid distriktsårsmötet.

Distriktsstyrelse och funktionärer
§ 11

Inom distriktet leds den löpande verksamheten av en distriktsstyrelse vald av distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen består av det antal ledamöter distriktsårsmötet beslutar, dock minst tre. Distriktsårsmötet beslutar om det ska finnas valda ersättare för distriktsstyrelsens ledamöter och i så fall hur många.

Distriktsstyrelsens ledamöter och eventuella ersättare väljs för en mandatperiod på två år. Valet ska ske på ett sådant sätt att hälften av ledamöterna, och i förekommande fall ersättarna, eller nära hälften om det är ett udda antal, väljs ena året och resterande ledamöter det andra. Om någon vald ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden ska fyllnadsval ske för resterande del av mandatperioden.

Distriktsstyrelsens arbete leds av en ordförande som distriktsårsmötet väljer bland de personer som är utsedda att vara ledamöter i styrelsen. Om distriktet har egen ekonomi ska distriktsstyrelsen, vid konstituerande möte, inom eller utom sig, utse en kassaförvaltare. Distriktsstyrelsen ska utse de funktionärer som påkallas av FNH:s föreningsstyrelse samt de funktionärer man i övrigt har behov av.

Distriktets firma tecknas av den eller dem som distriktsstyrelsen utser.

Distriktets representation i fullmäktige
§ 12

Distriktet företräds på nationell nivå av fullmäktigeledamöter som utses av distriktets årsmöte. Antalet valda fullmäktigeledamöter ska stå i proportion till antalet medlemmar i distriktet. Distrikt med 15-50 medlemmar utser en fullmäktigeledamot, distrikt med 51-150 medlemmar två och distrikt med fler än 150 medlemmar tre fullmäktigeledamöter.

Den som utses att vara fullmäktigeledamot ska vara ledamot eller, i förekommande fall, ersättare i distriktsstyrelsen. Om uppdraget att vara ledamot eller ersättare i distriktsstyrelsen upphör så upphör också uppdraget att vara fullmäktigeledamot.

Mandattiden för den som utses till fullmäktigeledamot ska vara densamma som mandattiden för den personen i egenskap av ledamot i styrelsen. Om utsedd fullmäktigeledamot är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag utses annan styrelseledamot eller, i förekommande fall, ersättare i styrelsen att tillfälligt fullgöra fullmäktigeuppdraget.

Distriktets medlemsmöten
§ 13

Ordinarie distriktsårsmöte skall hållas en gång årligen senast före april månads utgång. Medlemmarna kallas till distriktsårsmötet senast en månad före detta på sätt styrelsen finner mest ändamålsenligt med hänsyn till kostnaderna.
 Styrelsen avgör vilka handlingar som ska åtfölja kallelsen.

Distriktets medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på årsmötet. Detta ska ske senast 14 dagar innan mötet äger rum.

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna kräver det ska extra årsmöte hållas. Kallelse till extra årsmöte ska tillsammans med dagordning och beslutsunderlag vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet äger rum.

Styrelsen kan, vid behov, kalla till allmänna medlemsmöten.

Endast närvarande medlemmar från distriktet har rösträtt vid distriktets årsmöten, extra årsmöten eller medlemsmöten. Vid distriktsårsmöte äger styrelseledamot i riksföreningen, som inte är medlem i distriktet, rätt att närvara och delta i överläggningarna men ej i besluten.


 

§ 14

Vid ordinarie distriktsårsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och anmälan av mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Föredragning av verksamhetsberättelse

7. Föredragning, i förekommande fall, av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
8. Fråga, i förekommande fall, om ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer
9. Behandling av inkomna förslag från medlemmarna och styrelsens förslag

10. Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare som ska ingå i distriktsstyrelsen
11. Val av ledamöter och eventuella ersättare i distriktsstyrelsen som står i tur för val
12. Val av ordförande för distriktet bland dem som utsetts ingå i distriktets styrelse

13. Val av de fullmäktigeledamöter som står i tur för val

14. Val av revisor(er).

15. Övriga val som distriktsstyrelsen önskar att distriktsårsmötet genomför

16. Beslut om antal personer i valberedningen och val av dessa

Distriktsstyrelsens åligganden beträffande rapporter
§ 15

Det åligger distriktets styrelse att snarast efter årsmötet, till FNH:s föreningsstyrelse, skicka kopia på justerat protokoll och anvisad valrapport. Det åligger också distriktets styrelse att till FNH:s kansli meddela vem eller vilka som kommer att representera distriktet vid FNH:s fullmäktigemöten om det skett någon ändring jämfört med inlämnad valrapport. Fullmäktigeledamot, som med kort varsel blir förhindrad att utöva sitt uppdrag, ansvarar själv för att meddela FNH:s sekreterare vem som utsetts vara ersättare. Med kort varsel avses mindre än två dagar före aktuellt fullmäktigemöte och meddelandet ska, för att anses giltigt, lämnas i skriftlig form, exempelvis via mail eller sms.

 

FULLMÄKTIGE

Fullmäktiges funktion och mötesformer
§ 16

Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ och består av de fullmäktigeledamöter som utsetts av distrikten eller deras ersättare. Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas minst en gång årligen. Tidpunkten för fullmäktigemöte beslutas av föreningsstyrelsen som utfärdar kallelse till mötet. Kallelsen skall vara fullmäktigeledamöterna tillhanda genom brev senast 14 dagar före sammankomsten. Föreningsstyrelsen kan kalla till extra fullmäktigemöte för behandling av fråga som styrelsen finner vara av sådan vikt att den bör behandlas och avgöras av fullmäktige. Om minst 15 fullmäktigeledamöter begär att särskild fråga bör behandlas och avgöras på extra fullmäktigemöte är styrelsen skyldig att tillmötesgå en sådan begäran. Kallelse till sådant extra fullmäktigemöte sker genom föreningsstyrelsens försorg med brev till samtliga fullmäktigeledamöter senast 14 dagar före tidpunkten för mötet. I kallelsen skall anges ändamålet med mötet samt lämnas erforderligt underlag för ärendet.


 

§ 17

Varje närvarande fullmäktigeledamot liksom ledamot av föreningsstyrelsen som ej är fullmäktigeledamot äger en röst vid ordinarie och extra fullmäktigemöten. Ledamot av föreningsstyrelsen äger ej rösträtt gällande beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. Frånvarande fullmäktigeledamot äger genom utsedd och anmäld ersättare utöva sin rösträtt. Föreningsmedlem som inte är fullmäktigledamot eller tjänstgörande ersättare för frånvarande fullmäktig äger närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt, vid ordinarie och extra fullmäktigemöten.

Motioner och skrivelser
§ 18

Ärende som distrikt önskar få behandlat av fullmäktige kan inges i form av motion som ska inlämnas till föreningsstyrelsen senast åtta veckor innan det fullmäktigemöte äger rum där motionen ska behandlas. Motionen ska innehålla uppgift om att den antagits av distriktsmöte. Föreningsstyrelsen ska överlämna motionen till fullmäktige och bifoga ett yttrande och förslag till beslut.

Ärende som enskild medlem, grupp av medlemmar eller distrikt önskar få behandlat av föreningsstyrelsen kan inges i form av en skrivelse till föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan, om den har rätt att besluta i ärendet, själv besluta om skrivelsen eller annars överlämna den till fullmäktige för beslut. Skrivelse som överlämnas till fullmäktige för beslut ska åtföljas av styrelsens yttrande och förslag till beslut.

 

Fullmäktiges ärenden
§ 19

På ordinarie möte skall följande ärenden förekomma.

1. Fastställande av röstlängd

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av två protokolljusterare

5. Fråga om stadgeenlig kallelse till sammankomsten

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och kassaförvaltaren

9. Fastställande av budget för nästkommande räkenskapsår

10. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar till föreningsstyrelse, revisorer och fullmäktige

11. Val i förekommande fall av styrelseledamöter jämte suppleanter

12. Val av vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande för styrelsen

13. Val av revisorer och revisorsersättare, varav minst en revisor och en ersättare ska vara godkänd eller auktoriserad revisor

14. Övriga val, som fullmäktige önskar företa

15. Val av valberedning om fem fullmäktige, varav en sammankallande

16. Förslag från föreningsstyrelsen

17. Motioner och andra förslag framförda i stadgeenlig ordning.

 


 

FÖRENINGSSTYRELSEN

Föreningsstyrelsens sammansättning, val av styrelse och styrelsens konstituering
§ 20

Föreningens löpande ärenden handhas av föreningsstyrelsen. Den utgörs av sju ledamöter och tre ersättare valda av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte på en mandattid om fyra år för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet.

Ledamöter och ersättare väljs på ett sådant sätt att hälften, eller vid udda antal nära hälften, av ledamöterna och ersättarna väljs vartannat år. Fullmäktige ska också, bland de valda ledamöterna utse en ordförande. Om någon av ledamöterna eller ersättarna lämnar sitt uppdrag ska fyllnadsval genomföras för resterande del av mandatperioden.

Föreningsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Föreningsstyrelsen beslutar om tjänstgöringsregler för ersättarna.

§ 21

Föreningsstyrelsen kan till sig adjungera icke röstberättigade ledamöter för särskilda ändamål. Föreningsstyrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, varav minst tre ordinarie, är närvarande. För giltigt beslut fordras att minst tre ledamöter stöder detta.

Föreningsstyrelsens åligganden
§ 22

Föreningsstyrelsen åligger att handha föreningens löpande angelägenheter i den mån de ej tillkommer fullmäktige. Dessa åligganden innefattar

- att ansvara för föreningens ekonomi och handha denna på bästa sätt,

- att i sitt arbete hålla kontakt med aktuella myndigheter och organisationer,

- att regelbundet och på lämpligt sätt informera sig om distriktens verksamhet och åsikter samt att hålla distrikten informerade om styrelsens beslut och verksamhet,

- att i övrigt på bästa sätt verka för främjande av föreningens syften.

 

FÖRENINGENS EKONOMI

§ 23

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Föreningen har sitt säte och sitt rättsliga forum där föreningens kansli är beläget.

§ 24

Föreningsstyrelsen ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning och upprättar årligen förslag till budget för nästkommande räkenskapsår som överlämnas till fullmäktige för beslut.

§ 25

Föreningens räkenskaper, vilka förs för kalenderår, skall vara tillgängliga för revision senast den 15 mars följande år. Revisionsberättelsen ska avlämnas före april månads utgång och tillsammans med föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse tillställas fullmäktige i samband med kallelse till fullmäktiges möte.

 

ÄNDRING AV STADGAR OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING

§ 26

Ändring av dessa stadgar, eller föreningens upplösning, kan ske genom beslut av fullmäktige på två efter varandra följande möten, av vilka ett ordinarie, med minst en månads mellanrum, därvid fordras att på den första sammankomsten minst två tredjedelar av de närvarande förena sig om beslutet.

§ 27

I händelse av föreningens upplösning skall de tillgångar, som återstår, sedan föreningens skulder blivit betalda, enligt fullmäktiges beslut användas till främjande av de syften för vilka föreningen verkat.

 

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-01-28  Copyright: 2015-2020 All rights reserved